highlight.js有关的问题


在Highlight.js中设置/缩进代码的选项

如何使highlight.js自动格式化代码?有选项或功能吗?我正在传递一个字符串,如下所示:
& Lt; div & gt; & lt;p & gt; foo & lt;/p & gt; & lt;/div.